Members

| TRUSTEES |

Dr. Sanjeet Kumar

C.E.O

Mr. Tanmay Sahoo
Ms. Rajkumari Supriya Devi
Mrs. Sweta Mishra
Sugimani Marndi
Miss Sugimani Marndi

| ADVISORY BOARD |

Dr. Anil Kumar Bhardwaj

(IFS)

Dr. C. Sudhakar Reddy

(Scientist-SF,NRSC-ISRO)

Dr. Nabin K Dhal

(Sr. Principal Scientist CSIR-IMMT)

Dr. James N Furze
Dr. Lorena Lana Camelo Antunes
Miriam Ahunna Ofoeze
Dr. Daya Ram Bhusal
Dr. Sandhya Sharma
Dr. Varsha Hutke
Dr.Nidhi Mahendru
Dr. Gajender Singh
Rasmita Kumari Behera
Dr. Poonam Dilip Sable
Dr. Mrs Shruti Rathore
Kirti Karmarkar Anand
Dr. Annapurna Dhal
Dr. Suchetana Mukherjee
Chanchal Malhotra
DR. Sundar S. Mety
Devilal N Watakhere
Dr. Jaydeep Kumar Sahu
Nithiyananthan A/L R.Sinnadorai